ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠠᠭ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠯᠲᠡ
ᠰᠢᠨᠡᠬᠡᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ
ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ
ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠺᠤᠳ᠋ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠮᠵᠢ
ᠰᠢᠨᠡᠬᠡᠨ ᠪᠦᠷᠭᠡ
ᠬᠠᠯᠠᠮᠰᠢᠯ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ
ᠬᠠᠯᠠᠮᠰᠢᠯ ᠪᠦᠷᠭᠡ
ᠪᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ
ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ
ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ
 • ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ
 • ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ
 • ᠬᠤᠲᠤᠩ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ
 • ᠢᠦᠢ ᠴᠢᠤᠸᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ
 • ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ
 • ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
 • ᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ
 • ᠬᠤᠷᠢᠨᠭᠡᠷ ᠰᠢᠶᠠᠨ
 • ᠴᠢᠩ ᠱᠦᠢ ᠾᠧ ᠰᠢᠶᠠᠨ
 • ᠦᠴᠠᠤᠸᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ
 • ᠪᠤᠭᠤᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠ
 • ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ
 • ᠳ᠋ᠦᠩ ᠾᠧ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ
 • ᠬᠦᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ
 • ᠴᠢᠩᠱᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ
 • ᠰᠢᠭᠤᠢ᠌ᠲᠤ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ
 • ᠪᠠᠶᠠᠨ‍ᠤ᠋ᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ
 • ᠵᠢᠦ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ
 • ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
 • ᠭᠦᠶᠠᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ
 • ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠮᠤᠤᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠲᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
 • ᠦᠬᠠᠢ ᠬᠤᠳᠠ
 • ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ
 • ᠬᠠᠢ ᠪᠦᠸᠧ ᠸᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ
 • ᠬᠠᠢ ᠨᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ
 • ᠤᠳᠠ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ
 • ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠲᠠ
 • ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ
 • ᠬᠤᠩᠱᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ
 • ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠪᠤᠤ ᠱᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ
 • ᠰᠦᠩᠱᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ
 • ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
 • ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
 • ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
 • ᠯᠢᠨᠰᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ
 • ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠡᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
 • ᠤᠩᠨᠢᠭᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
 • ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
 • ᠨᠢᠩᠴᠧᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ
 • ᠠᠤᠬᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
 • ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠤᠤ ᠬᠤᠲᠠ
 • ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ
 • ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ
 • ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
 • ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠤᠢ᠌ᠲᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
 • ᠺᠠᠢ᠌ᠯᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ
 • ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
 • ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
 • ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
 • ᠬᠤᠤᠯᠢᠩᠭ᠋ᠤᠤᠯ ᠬᠤᠲᠠ
 • ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠲᠠ
 • ᠳ᠋ᠦᠩᠱᠧᠩ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ
 • ᠳᠠᠯᠠᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
 • ᠵᠦᠩᠭ᠋ᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
 • ᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
 • ᠤᠲᠤᠭ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
 • ᠬᠠᠩᠭᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
 • ᠦᠦᠰᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
 • ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
 • ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠢ᠌ᠷ ᠬᠤᠲᠠ
 • ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ
 • ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠷ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ
 • ᠠᠷᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
 • ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
 • ᠤᠷᠴᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
 • ᠧᠩᠭᠢ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
 • ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
 • ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
 • ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
 • ᠮᠠᠨᠵᠤᠤᠷ ᠬᠤᠲᠠ
 • ᠶᠠᠭᠰᠢ ᠬᠤᠲᠠ
 • ᠵᠠᠯᠠᠨ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠬᠤᠲᠠ
 • ᠡᠷᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠲᠠ
 • ᠭᠧᠨ ᠾᠧ ᠬᠤᠲᠠ
 • ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠲᠠ
 • ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ
 • ᠯᠢᠨ ᠾᠧ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ
 • ᠦᠶᠤᠸᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ
 • ᠳ᠋ᠧᠩ ᠺᠧᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ
 • ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
 • ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
 • ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠢ᠌ᠲᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
 • ᠬᠠᠩᠭᠢᠨ ᠬᠤᠢ᠌ᠲᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
 • ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠬᠤᠲᠠ
 • ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ
 • ᠵᠢᠨᠢᠩ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ
 • ᠵᠦᠸᠧᠽᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ
 • ᠬᠤᠸᠠᠳᠧ ᠰᠢᠶᠠᠨ
 • ᠱᠠᠩᠳᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ
 • ᠰᠢᠩ ᠾᠧ ᠰᠢᠶᠠᠨ
 • ᠯᠢᠶᠠᠩᠴᠧᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ
 • ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
 • ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠲᠤᠮᠲᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
 • ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠤᠢ᠌ᠲᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
 • ᠳᠦᠷᠪᠡᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
 • ᠹᠧᠩᠵᠧᠨ ᠬᠤᠲᠠ
 • ᠬᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ
 • ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠤᠲᠠ
 • ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠲᠠ
 • ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
 • ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
 • ᠵᠠᠯᠠᠢ᠌ᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
 • ᠲᠦᠴᠢᠦᠸᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ
 • ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ
 • ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠬᠤᠲᠠ
 • ᠰᠢᠯᠢᠩᠬᠤᠲᠠ
 • ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
 • ᠰᠦᠨᠢᠳ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
 • ᠰᠦᠨᠢᠳ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
 • ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
 • ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
 • ᠲᠠᠢ᠌ᠪᠤᠰᠧ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
 • ᠬᠦᠪᠡᠭᠡᠲᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
 • ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
 • ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠦᠬᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
 • ᠲᠤᠯᠤᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠰᠢᠶᠠᠨ
 • ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ
 • ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
 • ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
 • ᠡᠵᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
 • ᠯᠢᠶᠤᠤᠨᠢᠩ ᠮᠤᠵᠢ
  ᠮᠦᠭᠳᠡᠨ ᠬᠤᠲᠠ
 • ᠺᠠᠩ ᠫᠢᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ
 • ᠹᠠ ᠺᠦ᠋ ᠰᠢᠶᠠᠨ
 • ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠰᠢᠶᠠᠨ
 • ᠹᠦᠰᠢᠨ ᠬᠤᠲᠠ
 • ᠰᠢᠨ ᠴᠢᠦ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ
 • ᠹᠦᠰᠢᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ
 • ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠤᠲᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ
 • ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠰᠢᠶᠠᠨ
 • ᠴᠤᠤᠶᠠᠩ ᠬᠤᠲᠠ
 • ᠴᠤᠤᠶᠠᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ
 • ᠵᠢᠶᠠᠨ ᠫᠢᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ
 • ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ
 • ᠪᠧᠢ᠌ᠫᠢᠶᠤᠤ ᠬᠤᠲᠠ
 • ᠯᠢᠩ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠬᠤᠲᠠ
 • ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠰᠢᠶᠠᠨ
 • ᠳ᠋ᠠᠨᠳᠦᠩ ᠬᠤᠲᠠ
 • ᠬᠤᠯᠤᠳᠤᠤ ᠬᠤᠲᠠ
 • ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠤᠲᠠ
 • ᠭᠢᠷᠢᠨ ᠮᠤᠵᠢ
  ᠰᠦᠩ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠬᠤᠲᠠ
 • ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠭᠤᠷᠯᠤᠰ
 • ᠴᠠᠩ ᠯᠢᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ
 • ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠰᠢᠶᠠᠨ
 • ᠴᠠᠭᠠᠨᠬᠤᠲᠠ
 • ᠲᠤᠤᠪᠧᠢ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ
 • ᠵᠧᠨ ᠯᠠᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ
 • ᠲᠦᠩ ᠢᠦᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ
 • ᠲᠤᠤᠨᠠᠨ ᠬᠤᠲᠠ
 • ᠳ᠋ᠠ ᠠᠨ ᠬᠤᠲᠠ
 • ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠰᠢᠶᠠᠨ
 • ᠴᠠᠩᠴᠦ᠋ᠨ ᠬᠤᠲᠠ
 • ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠤᠲᠠ
 • ᠬᠠᠷᠠᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ ᠮᠤᠵᠢ
  ᠳ᠋ᠠᠴᠢᠩ ᠬᠤᠲᠠ
 • ᠳᠦᠷᠪᠡᠳ ᠰᠢᠶᠠᠨ
 • ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠰᠢᠶᠠᠨ
 • ᠬᠠᠷᠪᠢᠨ ᠬᠤᠲᠠ
 • ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠤᠲᠠ
 • ᠭᠠᠨᠰᠦ ᠮᠤᠵᠢ
  ᠵᠢᠦ ᠴᠢᠦᠸᠠᠨ ᠬᠤᠲᠠ
 • ᠰᠦᠵᠧᠦ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ
 • ᠰᠦᠪᠧᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ
 • ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠰᠢᠶᠠᠨ
 • ᠯᠠᠨᠵᠸᠦ ᠬᠤᠲᠠ
 • ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠤᠲᠠ
 • ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠮᠤᠵᠢ
  ᠬᠠᠢ᠌ᠪᠧᠢ ᠵᠧᠦ
 • ᠮᠧᠨᠶᠤᠸᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ
 • ᠬᠠᠢ ᠶᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ
 • ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠰᠢᠶᠠᠨ
 • ᠬᠠᠢ᠌ᠰᠢ ᠵᠧᠦ
 • ᠬᠡᠷᠡᠮᠦ ᠬᠤᠲᠠ
 • ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠬᠤᠲᠠ
 • ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ
 • ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ
 • ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠯᠢᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ
 • ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠨᠠᠨ ᠵᠧᠦ
 • ᠾᠧ ᠨᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ
 • ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠰᠢᠶᠠᠨ
 • ᠰᠢᠨᠢᠩ ᠬᠤᠲᠠ
 • ᠬᠠᠢ᠌ᠳᠦ᠋ᠩ ᠤᠷᠤᠨ
 • ᠬᠠᠢ ᠨᠠᠨ ᠵᠧᠦ
 • ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠵᠧᠦ
 • ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ
  ᠪᠤᠷᠤᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠧᠦ
 • ᠪᠤᠷᠤᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠤᠲᠠ
 • ᠵᠢᠩ ᠾᠧ ᠰᠢᠶᠠᠨ
 • ᠸᠧᠨ ᠴᠢᠦᠸᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ
 • ᠪᠠᠶᠠᠩᠭ᠋ᠤᠤᠯ ᠵᠧᠦ
 • ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠬᠤᠲᠠ
 • ᠯᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ
 • ᠸᠧᠢ ᠯᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ
 • ᠿᠦᠸᠧ ᠴᠢᠶᠠᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ
 • ᠴᠢᠶᠧ ᠮᠦᠸᠧ ᠰᠢᠶᠠᠨ
 • ᠶᠠᠨ ᠴᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ
 • ᠾᠧ ᠵᠢᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ
 • ᠾᠧ ᠱᠦᠸᠧ ᠰᠢᠶᠠᠨ
 • ᠪᠦᠸᠧ ᠬᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ
 • ᠦᠷᠦᠮᠴᠢ
 • ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠵᠧᠦ
 • ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠬᠤᠲᠠ
 • ᠲᠢᠶᠠᠨᠵᠢᠨ ᠬᠤᠲᠠ
 • ᠾᠧᠪᠧᠢ ᠮᠤᠵᠢ
 • ᠱᠠᠨ ᠰᠢ ᠮᠤᠵᠢ
 • ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ ᠬᠤᠲᠠ
 • ᠵᠢᠶᠠᠩᠰᠦ ᠮᠤᠵᠢ
 • ᠵᠧᠵᠢᠶᠠᠩ ᠮᠤᠵᠢ
 • ᠠᠨᠾᠤᠢ ᠮᠤᠵᠢ
 • ᠹᠦᠵᠢᠶᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ
 • ᠵᠢᠠᠶᠩᠰᠢ ᠮᠤᠵᠢ
 • ᠱᠠᠨᠳᠦᠩ ᠮᠤᠵᠢ
 • ᠾᠧᠨᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ
 • ᠬᠤᠪᠧᠢ ᠮᠤᠵᠢ
 • ᠬᠤᠨᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ
 • ᠭᠤᠸᠠᠩᠳᠦᠩ ᠮᠤᠵᠢ
 • ᠭᠤᠸᠠᠩᠰᠢ
 • ᠬᠠᠢ᠌ᠨᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ
 • ᠴᠦᠩᠴᠢᠩ ᠬᠤᠲᠠ
 • ᠰᠧᠴᠤᠸᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ
 • ᠭᠦᠢᠵᠧᠦ ᠮᠤᠵᠢ
 • ᠶᠦᠨᠨᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ
 • ᠲᠦᠪᠡᠳ
 • ᠱᠠᠨᠰᠢ ᠮᠤᠵᠢ
 • ᠨᠢᠩᠰᠢᠶᠨ
 • ᠲᠠᠢ᠌ᠸᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ
 • ᠰᠢᠶᠠᠩᠭ᠋ᠠᠩ
 • ᠤᠤᠮᠧᠨ
 • ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ
 • ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠤᠲᠠ
 • ᠤᠷᠬᠤᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ
 • ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ
 • ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ
 • ᠬᠦᠪᠰᠦᠭᠦᠯ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ
 • ᠬᠤᠪᠲᠤ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ
 • ᠤᠪᠢᠰ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ
 • ᠲᠦᠪ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ
 • ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ
 • ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ
 • ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠤᠪᠢ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ
 • ᠦᠪᠦᠷ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ
 • ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ
 • ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠭᠤᠪᠢ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ
 • ᠲᠤᠷᠤᠨᠠᠲᠤ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ
 • ᠳᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠤᠪᠢ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ
 • ᠭᠤᠪᠢ ᠰᠦᠮᠪᠦᠷ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ
 • ᠭᠤᠪᠢ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ
 • ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ
 • ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠬᠤᠩᠭᠤᠷ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ
 • ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠦ᠌ᠯᠦᠭᠡᠢ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ
 • ᠠᠷᠤ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ
 • ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠤᠯᠤᠰ
 • ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ
 • ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠤᠯᠤᠰ
 • ᠲᠤᠸᠠ ᠤᠯᠤᠰ
 • ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠯᠤᠰ