ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ
  • ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠄ ᠢᠮᠧᠯ ᠵᠢᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠡᠷᠡᠢ
  • ᠢᠮᠧᠯ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠄


᠅ ᠅ ᠅ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠯᠳᠠ᠄

ᠲᠤᠰ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠳᠤ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢᠮᠧᠯ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠷᠭᠡ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠵᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠤᠤᠯ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠄ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠮᠧᠯ ᠪᠤᠯ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠬᠦ ᠵᠦᠭ ᠬᠤᠯᠪᠤᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠢᠮᠸᠯ ᠪᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠮᠧᠯ ᠵᠦᠭ ᠲᠤᠰ ᠢᠮᠧᠯ ᠨᠢ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠢᠮᠧᠯ ᠮᠦᠨ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠵᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠨᠤᠮᠧᠷ ᠢᠯᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠢᠮᠧᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠨᠤᠮᠧᠷ ᠵ ᠡᠷᠢᠨ ᠤᠯᠵᠤ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠨ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠵᠦ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ᠃