ᠲᠠ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭᠠᠳᠤᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠳᠠᠪᠠ᠃
ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠪᠦᠷᠭᠦᠳ
ᠲᠠ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭᠠᠳᠤᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠳᠠᠪᠠ᠃
ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠬᠤ
  • ᠨᠡᠢ᠌ᠲᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄
  • ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠺᠤᠳ᠋ ᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠵᠢ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤ᠃
  • ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ↑
  • ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ↑
  • ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄
  • ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ↑
  •